DEGREES OF COMPARISON (TRAPPEN VAN VERGELIJKING)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

A1


A1

A1+


Vergrotende en overtreffende trap van bijvoeglijk naamwoorden

De degrees of comparison zijn de stellende (positive), vergrotende (comparative) en overtreffende (superlative) trap van bijvoeglijk naamwoorden, zoals in het Nederlands bijvoorbeeld "groot, groter, grootst". Ze worden gebruikt om personen, dingen of plaatsen te vergelijken. De vergrotende en overtreffende trappen van bijvoeglijk naamworden worden als volgt gemaakt...

Bij een bijvoeglijk naamwoord van 1 lettergreep voeg je "-er" toe voor de vergrotende trap, "-est" voor de overtreffende trap.

Small, smaller, the smallest
Strong, stronger, the strongest

Bij een bijvoeglijk naamwoord van 1 lettergroep, eindigend op 1 klinker en 1 medeklinker voeg je "-er" en "-est" toe en verdubbel je de medeklinker (behalve als die medeklinker een w of y is).
Big, bigger, the biggest
Fat, fatter, the fattest
Grey, greyer, the greyest
Slow, slower, slowest

Bij een bijvoeglijk naamwoord van 2 lettergrepen, eindigend op -y, wordt de "y" bovendien vervangen door "ier".
Angry, angrier, the angriest
Pretty, prettier, the prettiest

Bij een bijvoeglijk naamwoord van 2 of meer lettergrepen dat niet eindigt op -y wordt "more" en "most" vóór het woord geplaatst.
Beautiful, more beautiful, the most beautiful
Insane, more insane, the most insane

Een vergrotende trap wordt gevolgd door "than" (bigger than, more beautiful than, etc.).

Een aantal vergrotende en overtreffende trappen zijn onregelmatig:

Good, better, the best
Bad, worse, the worst

Een woord van één lettergreep dat eindigt op een 'stomme e' krijgt alleen "-r" of "-st".
Blue, bluer, the bluest
Strange, stranger, the strangest

A2


A2

A2+


De uitzonderingen met ÉÉN lettergreep:

Woorden met één lettergreep krijgen normaal gesproken -er en -est erna. Maar fun, just (= rechtvaardig), real, right en wrong, krijgen toch "more" en "the most" ervoor.

De uitzonderingen met TWEE lettergrepen:

Deze woorden horen eigenlijk "more" en "the most" te krijgen. Ze krijgen echter -er en -est als...

...ze eindigen op -er

Bitter, bitterer, the bitterest

...ze eindigen op -le

Gentle, gentler, the gentlest

...ze eindigen op -ow

Narrow, narrower, the narrowest

...ze de klemtoon op de tweede lettergreep hebben

Polite, politer, the politest

Wanneer het woord eindigt op één klinker en een l wordt die verdubbeld.
cheerful - cheerfuller - cheerfullest

Je mag kiezen of je -er/-est of more/most gebruikt bij...

...de woorden cheerful, civil, common, cruel, pleasant en quiet.

Cheerful, cheerfuller, the cheerfullest

Cheerful, more cheerful, the most cheerful

...woorden die eindigen op -some

Handsome, handsomer, the handsomest

Handsome, more handsome, the most handsome

De Helemaal Onregelmatige Trappenvan Vergelijking:

Good, better, the best (al genoemd bij A1+)
Bad, worse, the worst (al genoemd bij A1+)
Little, less, the least
Much, more, the most (als het slaat op niet telbare zelfstandig naamwoorden)
Many, more, the most (als het slaat op telbare zelfstand naamwoorden)
Far, farther, the farthest (te gebruiken we bij fysieke afstand)
Far, further, the furthest (te gebruiken bij verbetering of bij tijd)
Old, elder, the eldest (te gebruiken bij leden van dezelfde familie, maar nooit vóór "than"!)
Old, older, the oldest (te gebruiken in alle gevallen die niet de leden van dezelfde familie betreffen)

I live farther from here than you do
Please give me further details
I have an elder sister
My sister is two years older than I am
My oldest friend doesn't like peanut butter

B1


(Not) as...as
Het is ook mogelijk bij een vergelijking aan te geven dat een persoon, plaats of ding gelijk (of ongelijk) aan iets anders is (hier gebruik je de stellende trap).
As...as geeft gelijkheid aan; not as...as geeft ongelijkheid aan.

Mary's pronunciation is as good as Peter's
Peter's pronunciation is not as good as John's

B1+


B1+

B2


Expliciete vergelijkingen van TWEE dingen

Bij vergelijkingen waarbij expliciet twee dingen met elkaar worden vergeleken, zoals "Zij is de beste kok van de twee", krijg je in het Engels "the" gevolgd door de vergrotende trap (niet de overtreffende trap, zoals het Nederlands doet).

She is the better cook of the two
Peter's pronunciation is the more fluent of the two

De uitleg over woorden van ÉÉn lettergreep en de klinkerverdubbeling zoals bij A1+ uitgelegd ligt eigenlijk iets ingewikkelder.

De klinkerverdubbeling vindt plaats bij een zogenaamde "vowel sandwich", wanneer ÉÉN medeklinker tussen TWEE klinkers zit ingeklemd. Dan wordt die medeklinker verdubbeld:

Big, bigger, the biggest - want er zit ÉÉN medeklinker ("g") klem tussen ÉÉN klinker ("i") en nog ÉÉN klinker (de "e")

Fat, fatter, the fattest - want er zit ÉÉN medeklinker ("t") klem tussen ÉÉN klinker ("a") en nog ÉÉN klinker (de "e")

Er is geen sprake van een vowel sandwich bij:

Sweet, sweeter, the sweetest - want er staan TWEE medeklinkers ("ee") voor, niet ÉÉN

Small, smaller, the smallest - want de medeklinker is er niet ÉÉN maar het zijn er TWEE ("ll")

Bijwoorden

Vergrotende en overtreffende trappen kunnen ook worden gebruikt bij een aantal bijwoorden: fast, late, long, soon, near en hard.

 

The ..., the ...

Als je in het Engels zoiets wilt zeggen als "hoe harder ik werk, hoe vermoeider ik word" (twee dingen gebeuren tegelijk) doe je dat met "the" gevolgd door de vergrotende trap.

The harder I work, the more tired I get

... and ...

Het is mogelijk aan te geven dat een situatie steeds groter/meer wordt door de vergrotende tap met "and" ertussen te gebruiken.

She is getting better and better
Computers are getting faster and faster

B2+


Het Aanpassen van Vergelijkingen

Je kunt vergrotende trappen aanpassen door slightly, a bit, a lot, a great deal, much, far, twice/three/etc. times toe te voegen.

He's far better than his dad
Mary is a lot more beautiful than Judith

Je kunt overtreffende trappen aanpassen met by far, easily en by a long way
She's by far the best athlete
Bolt was easily the quickest guy at the 100 metres dash

Je kunt ...as... aanpassen met quite, nearly, almost, just, twice/three/etc. times, nowhere near en nothing like.
Pete is not nearly as careful as me
Romeo was just as love-struck as Juliet

C1


Nog een Paar Puntjes op de i

Je mag bij nog een aantal woorden kiezen of je -er/-est of more/most gebruikt: clever, likely, simple, stupid, subtle en sure.

Likely, likelier, the likeliest
Likely, more likely, the most likely

En alhoewel "shy" wèl een medeklinker voor de "y" heeft (normaliter volgt dat één van de bij A1+ genoemde regels), wordt de "y" niet in een "i" veranderd.

Shy - shyer - the shyest

C2


C2

15-11-2020 - 09-02-2021