(MODAL) AUXILIARIES/AUXILIARY VERBS ((MODALE) HULPWERKWOORDEN)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

Bekijk ook Question Tags (Aangeplakte Vragen)

A1


A1

A1+


Hulpwerkwoorden zijn werkwoorden die andere werkwoorden letterlijk helpen om hun betekenis verder aan te geven.

Can/Can't

Je gebruikt "can/can't/cannot" om mogelijkheid aan te geven. "Can" is voor toestemming, "can't" voor het weigeren van toestemming. Als je "can't" voluit schrijft is het één woord: cannot.

You can use my pen if you want
You cannot cycle comfortably without a saddle

Have to/Don't have to/Do not have to

Je gebruikt "have to/don't have to/do not have to" om aan te geven dat iets wel of niet verplicht of nodig is (vaak vanuit andere mensen of authoriteiten).
Je kunt zowel "have to" als "don't have to" gebruiken als synoniem voor "must" en, in tegenstelling tot "must", gebruiken voor andere werkwoordstijden dan de tegenwoordige tijd (want "must" is altijd tegenwoordige tijd).

OTT/Present simple: You have to clean your room (you must clean your room)
OVT/Past simple: You had to clean your room (kan niet met een vorm van "must")
VTT/Present perfect: You have had to clean your room (kan niet met een vorm van "must")
VVT/Past perfect: You had had to clean your room (kan niet met een vorm van "must")
Met een hulpwerkwoord: You will have to clean your room (kan niet met een vorm van "must")

Should/Shouldn't/Should not

Je gebruikt "should/shouldn't/should not" om advies of aanbevelingen te geven:

You shouldn't run with scissors
You should keep your eyes open while you're driving a car

Must/Mustn't/Must not

Je gebruikt "must" bij regels en verplichtingen, "mustn't/must not" bij dingen die verboden zijn, waarbij die vaak vanuit jezelf komen.

I must remember not to step into dog poo again!

Je gebruikt "must" ook als je advies of aanbevelingen geeft of vraagt.
You must do your homework if you want to graduate
Must I do these exercises or the other ones?

Bij algemenere vragen gebruik je "have to" i.p.v. "must".
Do I have to do the dishes?

A2


Will/Won't/Will not

Je gebruikt "will/won't/will not" als je het hebt over de toekomst, of voorspellingen doet: Peter will go home later today; The president will lose the elections.

A2+


Voltooide en toekomende tijd van sommige hulpwerkwoorden

Hulpwerkwoorden kunnen niet zomaar worden vervoegd. De volgende zinnen zijn daarom fout...

He has can swim since he was two years old (hulpwerkwoord heeft geen voltooide tijd)

Peter musted go to the party yesterday (hulpwerkwoord heeft geen verleden tijd)

He will may go to the club tomorrow (hulpwerkwoord heeft geen toekomende tijd)

In de voorbeelden hierboven is sprake van "kunnen", "moeten" en "mogen". Om toch toekomende, voltooide en verleden tijd uit te kunnen drukken gebruiken Engelsen respectievelijk vormen van "to be able to", "to have to" en "to be allowed to":

He has been able to swim since he was two years old

Peter had to go to the party yesterday

He will be allowed to go to the club tomorrow

B1


May/Might

Je gebruikt "may/might" by voorspellingen die ongeveer 50% kans van uitkomen hebben. Bij "may" is de kans groter dan bij "might".

The family may go camping
The whole class might fail their exams

Shall

Je gebruikt "shall" als je het hebt over specifieke wetten of regels, dingen die gaan gebeuren of gaan bestaan, of beloftes voor de toekomst.

You shall abide by the law (specifieke regel)
You shall not pass! (iets wat (niet) gaat gebeuren)
I shall be here at seven tomorrow (belofte voor de toekomst)

Bovendien gebruik je "shall" als je vragen stelt over de toekomst waarbij het gaat om "I" of "we".
Shall we dance? Will we dance?
Shall I read that book? Will I read that book?

B1+


Modale vs Normale (Niet Modale) Hulpwerkwoorden

Sommige hulpwerkwoorden heten modale hulpwerkwoorden. Dit zijn "can", "may", "will", "shall", "must" en "ought". Ze hebben als eigenschappen dat ze geen uitgang voor de derde persoon enkelvoud hebben, maar ook geen infinitief en geen deelwoorden. "Could", "might", "would" en "should" zijn ook modale hulpwerkwoorden, maar die hoeven eigenlijk niet apart te worden genoemd omdat het de verleden tijden van "can", "may", "will" en "shall" zijn.
"To have", "to be" en "to do" zijn normale (geen modale) hulpwerkwoorden die ook als normaal werkwoord kunnen worden gebruikt.

John is tall ("is" is geen hulpwerkwoord maar het hoofdwerkwoord)
John is cycling ("is" is wel een hulpwerkwoord dat helpt de present continuous te maken)

Wanneer "to have" bezit aangeeft is het geen hulpwerkwoord.

John has a guitar ("has" is geen hulpwerkwoord, want het geeft bezit aan)
John has left the building ("has" is wel een hulpwerkwoord, want het helpt de OTT/present perfect te maken)

Ought to/Had('d) better

Ought to = Had better = hetzelfde als "should" (let op: ontkennend is "ought not to" / "had better not", in question tags wordt "ought to" "oughtn't" en valt "to" weg).

He ought to go away right now, oughtn't he?

He had better go away right now, hadn't he?

Modale hulpwerkwoorden bij beschouwing en gevolgtrekking in de TEGENWOORDIGE tijd

Als je bijna 100% zeker weet dat iets waar is gebruik je must.

She must be good at maths because she always gets a 10

Als je niet helemaal zeker bent (ongeveer 50:50) gebruik je may/might/could/may not/mightn't/couldn't.
She may be good at maths but I don't really know

Als je bijna 100% zeker weet dat iets NIET waar is gebruik je can't.
He can't be good at basketball because he is quite small

Als je 100% zeker weet dat iets niet waar is gebruik je gewoon de present simple.
He is not good at basketball.

Modale hulpwerkwoorden bij beschouwing en gevolgtrekking in de VERLEDEN tijd

Als je bijna 100% zeker weet dat iets waar was gebruik je must have.

She must have been happy because she smiled a lot

Als je niet helemaal zeker was (ongeveer 50:50) gebruik je may have/might have/could have/may not have/mightn't have.
She may have been good at maths but I didn't really know

Als bijna 100% zeker weet dat iets NIET waar was gebruik je can't have/couldn't have.
He couldn't have been good at basketball because he was quite small

Als je 100% zeker weet dat iets niet waar was gebruik je de past simple.
He was not good at basketball

B2


Need & Dare

"Need" en "dare" zijn semi-modale hulpwerkwoorden (want ze hebben de bij B1+ genoemde eigenschappen van modale hulpwerkwoorden niet). Ze kunnen ook als "gewoon" werkwoord worden gebruikt.

How dare you!

He daren't go there -- He dares not to go there (mag allebei)
It need not happen today -- It doesn't need to happen today (mag allebei)
You need to rescue your sister from drowning right now!

Used to & Going to

Sommige werkwoorden die je vast al eens eerder hebt gezien zijn ook hulpwerkwoorden:

Used to (=vroeger wel, maar nu niet meer)

He used to live here

Going to = bijna hetzelfde als "will"

He is going to America next summer

Modale hulpwerkwoorden van verplichting, verbod en advies in de verleden tijd

Als je verplichting, verbod of advies in de verleden tijd aan wilt geven kan dat met...

Had to:

His mum told him he had to eat his vegetables

Didn't have to:
The teacher told her she didn't have to do the final exercise in the chapter

Needed to:
His mum told him he needed to eat his vegetables

Didn't need to:
The teacher told her she didn't need to do the final exercise in the chapter

Needn't have + voltooid deelwoord:
The teacher told her she needn't have made that exercise (maar ze heeft het al wel gedaan, dus het is al te laat)

Wasn't/weren't allowed to:
You weren't allowed to eat the chocolate bar, it was for your mom's birthday

Couldn't:
You couldn't show a nipple on US television in the late 1990s

Shouldn't have/should have/ought (not) to have + voltooid deelwoord:
You shouldn't have pushed that button; you ought not to have pushed that button (advice over het verleden, dus het is al te laat)

B2+


Veel hulpwerkwoorden hebben als eigenschap dat ze zinnen vriendelijker maken. Vergelijk:

Go away! -- You should go away

I want you to do your homework -- You should do your homework

Peter was the guy who did it -- Peter could be the guy who did it

Een volledig overzicht van waarvoor bepaalde hulpwerkwoorden kunnen worden gebruikt:

Suggestions (suggestie): would, might, could[n't], should, can
Permission (toestemming): can, may, could, might
Obligation (verplichting): should, ought to, (have to), (must)
Probability (waarschijnlijkheid): might, may, could, can, should, ought to, (must)
Possibility (mogelijkheid): might, may, could, can
Invitations (uitnodiging): will, (bij 1e persoon enkelvoud (I) of meervoud (we): shall), can, could, would

Be supposed to

Je gebruikt "be supposed to" wanneer iemand zich op een bepaalde manier zou moeten gedragen, vooral volgens authoriteiten.

You are supposed to be at school when the first lesson starts

Well

Je kunt "well" toevoegen na may/might/could in bevestigende zinnen om aan te geven dat er een grotere mogelijkheid is.

He may well pass his exam with flying colours

Had Better vs Would Rather

"Had better/'d better" geeft advies.

You'd better (= You had better) not drop a stick of dynamite in a fire

"Would rather/'d rather" geeft voorkeur aan.
I'd rather (= I would rather) not smell peanut butter because I think it's disgusting

C1


Must is Forever Alone

De meeste modale hulpwerkwoorden hebben een tegenwoordige en verleden tijd (can/could, will/would, shall/should, may/might), maar "must" heeft dat niet. "Must" was vroeger de verleden tijd, "mote" was de tegenwoordige tijd. Het heeft van ongeveer 1300 tot tegen 1800 geduurd voor dit proces was afgerond. Vanaf toen was "Must" Forever Alone (FIL!).

C2


C2

 

15-11-2020 - 10-05-2023